Ilocano News: Roundup: PGMA, kitaen na amin a lug-lugar a nadidigra't bagyo "Frank", MV/Princess Stars

PIA Press Release 2008/07/01

Ilocano News: Roundup: PGMA, kitaen na amin a lug-lugar a nadidigra't bagyo "Frank", MV/Princess Stars

Ni Jessie R. Valdez

Manila (1 July) -- Uray no nabanban-nogan unay babaen iti sangapulo nga aldaw a panagtrabaho na sadiay Amerika ken kabangibang na a lug-lugar, dinagus na a napan kinita dagiti nadidigra a lug-lugar kas ditoy Iloilo ket ipakita na ti panangipateg na kadakuada baben iti personal a kaadda na sadiay.

Iti kaadda sadiay Iloilo, naangay ti Cabinet miting da sadiay NEDA ket inda tinaming a dagus dagiti kangrunaan nga maaksiyonan ken ammuen dagiti umisu nga addang nga ipakat dagiti maseknan nga ahensias.

Segun iti inda inreport ken Presidente, adu nga rang-rangtay ti naperdi karaman tay rangtay na sadiay Alimodia ken Imelda bridge sadiay Cabatuan ket babaen kadagitoy, awan ti makalasat, awan pay ti mainum a danum ta perdi amin nga tub-tubo. Malaksid kadagitoy, adu pay nga eskuelaan ken agrikultura ti naperdi.

Iti benneg ti agrikultura, naammuan ti Presidente nga agarup P!.4 a bilyon ti gatad naperdi, imprastraktura, P5 a bilyon sabali pay ti agarup P235 a milyon ti sanikua sadiay Aklan, Antique, Kapiz ken ditoy Iloilo. Adda metten tallo gasut ket duapulo ket dua a natay, dua gasut walupulo ket walo nagawan, ken pitu gasut ket duapulu ket tallo ti nadundunor.

Ti Iloilo, malaksid Capiz, ken Western Visayas, maysa kadagiti lugar a nadidigra unay gapu ken bagyo"Frank" ket agingga itatta, adu pay lat nailimlum a sansanikua gaput adu a pitak.

Sadiay met probinsya ti Capiz, indauluan ni Presidente ti nagibunong kadagiti adu a taraon nga naiyempake, ag-agas, danum nga mainum ken dadduma pay ket kadagiti met ahensias a maseknan kas DepEd, DPWH, inda nagiparuar pon-pondo para pangtarimaan kadagiti eskuelaan ken naperperdi nga rang-rangtay ken daldalan. (PIA La Union)

Cabatuan.com - Timeline 2008