THE SEVEN CHILDREN OF HALOY

THE seven children of Haloy -

Bido CASPE,
Batol CELDA,
Ontolan CUARTE-FUERTES,
Oming MONEVA,
Pongkol MOSCARDON,
Kayaw TORMON, and
Hadog VALENZUELA

became Cabezas de Barangay in the localities where they lived north and south of the Tigum River. Although living far apart, they would gather annually for one week together with their families, feasting and drinking rice wine (pangasi). Each brother took turn hosting the event each year.

The practice of gathering together the clan of Haloy was revived in 1983 when

 • Atty. Estefano Caspe,  and
 • Mr. Macario Tormon
gathered the elders of the seven families in Bgy. Tupol Central, Cabatuan. There, after more than a century of drifting apart, the families decided to form the Kinabon Ni Haloy Association. The primary objective of the association was to promote and kindle the memory of Haloy and his heritage, especially among the later generations.

The representatives of the seven Haloy families were:

 • Caridad G. Asencio
 • Bigger Bunol
 • Dionisio C. Caspe, Sr.
 • Jose A. Caspe
 • Cristino Celda kag Presentacion Roncal-Celda
 • Felicisimo Celda
 • Patricio Confesor Jr.
 • Moises Cuarte
 • Leodegario Cuarte, Jr.
 • David V. Grio
 • Tomas C. Lujan
 • Rufo Moneva
 • Lino Moneva
 • Gerardo Pueyo
 • Liberato Pueyo
 • Restituta Tobias-Kilayko
 • Eliseo Tobias
 • Pedro Tormon
The life of Haloy was narrated and corroborated by:
The Kinabon Ni Haloy Association was registered with the Securities and Exchange Commission (SEC) as HALOY CLAN ASSOCIATION, INC. on March 31, 2006.

ANG PITO KA MGA BATA NI HALOY
ANG PITO ka mga bata ni Haloy nga sanday

Bido CASPE,
Batol CELDA,
Ontolan CUARTE-FUERTES,
Oming MONEVA,
Pongkol MOSCARDON,
Kayaw TORMON, kag
Hadog VALENZUELA,

nangin mga Cabezas de Barangay sa mga lugar nga anda gina-estaran sa pangpang kang Tigum. Bisan pa nga sanda naga-uli ti marayo sa kada isa, sanda naga-tiriripon kag makigsadya kada tuig, ti isa ka simana, imaw man ang anda mga pamilya. Kada bugto nagabulos-bulos hiwat ka pagtiriripon sa anda balay.

ANG PAGTIRIRIPON kang mga kinabon ni Haloy gin-umpisahan ulit kang 1983 kang gintipon ni Abogado Estefano Caspe kag Ginoong Macario Tormon ang mga kamal-aman kang pito ka pamilya sa Bgy. Tupol Central, Cabatuan. Tuya, pagkatapos kang kapin isa ka siglo nga pagpangabuhi ti tuhay, ginsapdag kang tanan ang pagtukod kang Kinabon Ni Haloy Association. Ang dya nga katilingban ginalauman nga magpatin-ad kag mag-parapta kang pagdumdum kay Haloy kag ang ana mga binilin, labi na gid sa mga urihi nga tubo.

ANG KASAYSAYAN ni Haloy waay gid maman-i kon indi tungod kay

Clemente ‘Enteng Bahag’ -apo ni Bido Caspe
Isabel Caspe -apo ni Bido Caspe;
Nicasio Moscardon -apo sa tuhod ni Pongkol Moscardon
Margarita Tormon -apo sa tuhod ni Kayaw Tormon
Leocadio Tormon -apo sa tuhod ni Kayaw Tormon
Valentin Confesor -apo ni Hadog Valenzuela
Patricio Confesor -apo ni Hadog Valenzuela

Ang katilingban kang mga kinabon ni Haloy ginpalista sa Securities and Exchange Commission (SEC) sa ngaran kang HALOY CLAN ASSOCIATION, INC. kang Marso 31, 2006.